Start Aktualności Ogłoszenia NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORÓW SPORTU NA KOMPLEKSIE BOISK ORLIK   LUTOMIA GÓRNA 173 B
NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORÓW SPORTU NA KOMPLEKSIE BOISK ORLIK   LUTOMIA GÓRNA 173 B Drukuj Email
Wtorek, 14 Luty 2017
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłasza NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORÓW  SPORTU NA KOMPLEKSIE BOISK ORLIK LUTOMIA GÓRNA 173 B

Oferta pracy na stanowisko animatora sportu w Lutomi Górnej 173 B na kompleksie boisk Orlik

1. Forma zatrudnienia:
umowa zlecenie na okres 9 miesięcy (marzec – listopad) 2017 r. 69 godz. w stosunku miesięcznym, finansowanych ze środków z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej oraz minimum kolejnych 69 godzin, finansowanych ze środków Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzającego Orlikiem. (Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Godziny pracy - popołudniowe - wieczorne – wg uzgodnień i koncepcji pracy w poszczególnych miesiącach.

2. Niezbędne wymagania:

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności trenera – animatora,
- Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Nieposzlakowana opinia.
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora lub trenera, o których mowa w art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) albo nauczyciela wychowania fizycznego.

3. Zakres wykonywanych zadań:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo- rekreacyjnych,
- organizacja imprez i rozgrywek sportowych,
- współpraca z nauczycielami  wychowania fizycznego gminnych szkół, rodzicami uczniów w zakresie organizacji sportu w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz po lekcjach,
- stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
- przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po ukończeniu realizacji zajęć,
- rozwój i promocja wolontariatu sportowego,
- integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna na i społeczna,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksu Orlik,
- rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

- Życiorys (CV),
- List motywacyjny,
- Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik w Lutomi Górnej uwzględniająca propozycję organizacji zadań wymienionych w punkcie 3 Oraz zawierająca propozycję:
- planu działań dla grup docelowych,
- planu współpracy z partnerami – klubami sportowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
- planu działań promujących aktywność fizyczną społeczności lokalnej,
- plan zaangażowania wolontariuszy.
- Kopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć, tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji instruktora lub trenera, o których mowa w art.41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) bądź nauczyciela wychowania fizycznego,
- Inne kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- Oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- Oświadczenie o niekaralności,
- Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4 w godzinach pracy 7.30 – 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy: Animator Moje Boisko Orlik w Lutomi Górnej”.

6. Termin składania ofert:
do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 14:30. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: