Start Sport, LZS NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA - ORLIK 2012
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA - ORLIK 2012 PDF Drukuj Email
Czwartek, 31 Styczeń 2013
ORLIK 2012Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy  ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - w ramach programu „moje boisko - orlik 2012".

Rodzaj umowy: umowa zlecenie.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   publicznych, niekaralność za przestępstwo pełnione umyślnie,

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów, turniejów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i zatwierdzonych przez „gospodarza" obiektu - form planowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu,

 2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.

 3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć" przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (WSZS), a animatorem.

 4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć" przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy GOKSiR, a animatorem.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny,

 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy,

 5. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

 7. Referencje - w przypadku posiadania, 

 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 9. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

IV. Informacje dodatkowe: 

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

 2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z GOKSiR  w Świdnicy (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

 3. Możliwość zatrudnienia  jednego lub dwóch animatorów na ½ etatu.

 4. Dyrektor GOKSiR zastrzega sobie prawo  zatrudnienia  jednego animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Pilotażowego Programu –Animator Moje Boisko-Orlik 2012 roku. 

 5. Szczegółowy zakres obowiązków animatora zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 6. Planowany okres zatrudnienia: marzec - listopad 2013 roku.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w Gminny Ośrodek Kultury  Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do godziny 15:00 w dniu 13 lutego 2013 roku  z adnotacją: nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOKSiR.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOKSiR.

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: