Start Aktualności Wydarzenia NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTU SPORTOWEGO
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTU SPORTOWEGO Drukuj Email
Poniedziałek, 6 Luty 2012
logo orlik 2012Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy  ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - wybudowanego w ramach programu „moje boisko - orlik 2012".


DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTUTY SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY  OGŁASZA NABÓR  KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTU SPORTOWEGO - WYBUDOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   publicznych, niekaralność za przestępstwo pełnione umyślnie,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:
 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i zatwierdzonych przez „gospodarza" obiektu - form planowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu,
 2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.
 3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć" przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (WSZS), a animatorem.
 4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć" przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy GOKSiR, a animatorem.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy,
 5. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 7. Referencje - w przypadku posiadania, 
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
IV. Informacje dodatkowe: 
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z GOKSiR  w Świdnicy (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
 3. Możliwość zatrudnienia  jednego lub dwóch animatorów na ½ etatu.
 4. Dyrektor GOKSiR zastrzega sobie prawo  zatrudnienia  jednego animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Pilotażowego Programu –Animator Moje Boisko-Orlik 2012 roku. 
 5. Szczegółowy zakres obowiązków animatora zostanie określony przez gospodarza obiektu.
 6. Planowany okres zatrudnienia: marzec - listopad 2012 roku.
V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w Gminny Ośrodek Kultury  Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do godziny 15:00 w dniu 13 lutego 2012 roku  z adnotacją: nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOKSiR.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOKSiR.


 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: