Start Aktualności Ogłoszenia OGŁOSZENIE: Nabór na stanowisko – animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich
OGŁOSZENIE: Nabór na stanowisko – animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich Drukuj Email
Wtorek, 22 Styczeń 2019
Logo GOKSiRDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko – animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

ogłasza nabór na stanowisko – animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

w okresie od 15 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

a) stworzenie programu zajęć profilaktycznych oraz jego realizacja

b) prowadzenie popołudniowych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

c) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,

d) organizowanie i prowadzenie zajęć manualno-plastycznych,

e) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania

f) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu turystyki krajoznawczej

g) organizowanie pogadanek ze specjalistami z różnych dziedzin,

h) prowadzenie niezbędnej dokumentacji

i) praca w środowisku otwartym,

j) prowadzenie działań profilaktycznych i wspierających we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami,

k) inspirowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,

Wymagania:

a) ukończony kurs pedagogiczny, wychowawcy kolonijnego, animatora, szkolenia z zakresu organizacji czasu wolnego,

f) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,

b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Wymagania dodatkowe:

c) umiejętność pracy indywidualnej i grupowej

d) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,

e) kreatywność

f) dobry kontakt z dziećmi,

e) obowiązkowość, dokładność,

g) konsekwencja w realizacji zadań,

h) umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,

i) prawo jazdy kat. B + samochód


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,

  • projekt programu profilaktycznego.

  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( wg wzoru),

  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy,


Miejsce składania dokumentów:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
Pokój nr 314

tel. 74-852 30 67 wew. 313

goksirgmswidnica@wp.pl


Dodatkowe informacje:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani" do dnia 11 lutego 2019 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Załączniki:


 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: